Odstranění hluku je možné dosáhnout pěti základními způsoby

 • Odstranění zdrojů hluku nebo podstatné snížení vyvolávaného hluku. Nejlepším způsobem je inovace hlučného zařízení méně hlučným.
 • Uzavření zdroje hluku vhodným krytem, vytvoření příčky apod.
 • Oddělení exponovaného pracovníka od zdroje.
 • Omezení délky hlukové expozice.
 • Používání vhodných osobních ochranných pomůcek.

Popis problému

Pro výpočet hlukových situací je nejvýhodnější popis zdroje hodnotou hladiny akustického výkonu. Ta je dána hodnotou hladiny akustického tlaku A a plochou, na níž je tato hodnota zjištěna. Hladina akustického výkonu odfuku při otevření najížděcího nebo pojišťovacího ventilu bez tlumiče hluku na výstupním potrubí běžně dosahuje hodnot až 130 dB(A) přibližně ve 20 m vzdálenosti. K otevření ventilů dochází i v nočních hodinách. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru ( s výjimkou leteckého provozu) se stanoví součtem základní hladiny hluku Laeq,T=50 dB a příslušné korekce pro denní a noční dobu a místo.

Řešení problémů s nadměrným hlukem

Naší firmou navrhovaný a dodávaný tlumič hluku plně vyhovuje
ČSN 73 05 32, tím je přijatelný pro Hygienickou stanici a je přijatelný pro investora z hlediska finančních nákladů. Tlumič hluku plně splňuje ČSN 07 06 20 – Konstrukce a výstroj parních a horkovodních kotlů bod. 242. Na výstupní potrubí umístěný tlumič hluku snižuje hluk vypouštěné pracovní látky až o 65 dB. Naše výrobky jsou vyráběny dle vlastního užitného vzoru.

Konstrukce tlumiče pro pojistné a najížděcí ventily

Návrh samotného tlumiče závisí na požadovaném útlumu, množství páry, tlaku páry, teplotě páry. Jeho konstrukce je navržena tak, aby jeho průtočný průřez nebyl nepřípustně zmenšován případnými usazeninami. Všechny statické a dynamické síly působící na odváděcí potrubí jsou zachyceny podporami a vedením. Namáhaní výstupního hrdla pojišťovacího ventilu je minimální. Odváděcí potrubí od pojišťovacího ventilu je odvodněno. Samostatný tlumič hluku má odváděcí potrubí na kondenzát a dešťovou vodu. Konstrukce tlumiče hluku je samonosná a skládá se z nádoby obvykle kruhového průřezu, která je ve vrchní časti otevřená. Uvnitř jsou umístěny kazety vyrobené z perforovaného plechu. Výplň samotných kazet je z tlumícího materiálu. Tlumič hluku je umístěn na podpěrné konstrukci. Do jednoho tlumiče hluku může být sveden jak výstup z najížděcího tak pojišťovacího ventilu. Použité materiály a povrchová úprava odpovídají parametrům vstupního média.

Konstrukce tlumiče hluku do vzduchotechniky

Tento typ tlumiče má poněkud odlišnou konstrukci, neboť není namáhán teplotně ani tlakově. Bývá menších rozměrů. V dnešní době je neodmyslitelnou součástí vzduchotechnických zařízení.

Dodávka a záruky

Na Vámi požadovaný tlumič zajistíme projektovou dokumentaci. Tlumič hluku vyrábíme, dodáváme a montujeme včetně připojovacího potrubí s ukotvením a zachycením všech působících sil do konstrukce stavby včetně úpravy proti vnikání dešťové vody. Životnost tlumiče hluku je shodná s životností celého energetického zařízení. Na tlumič hluku je poskytována záruka, která je obvyklá na poskytování záruky na energetické zařízení.
Součástí dodávky jsou

 • atesty použitých materiálů
 • osvědčení o jakosti
 • prohlášení o shodě dle zákona č. 22/94 Sb.

Technické parametry námi dosud vyrobených tlumičů

 • útlumy 25 – 65 dB
 • množství páry do 500 t/h
 • teplota páry před armaturou do 540 °C

 


Tlumič hluku

Průmyslové tlumiče hluku jsou používány pro snížení hlukové hladiny vznikající při odfuku páry z kotle, nebo stlačeného vzduchu ze zásobníku kompresoru a pod.

Úroveň přípustné hadiny hluku je legislativně upravována zákonem o ochraně veřejného zdraví před hlukem a vibracemi a to jak pro komunální tak interní prostory a dále upřesňována nařízením vlády. Tyto normy jsou platné vždy v daném státě a pro jiné země mohou být odlišné.

 


Protihluková stěna

Toto zařízení se používá pro zabránění šíření nežádoucího hluku od zdroje směrem k obytným prostorám nebo místům, kde takovýto hluk je nežádoucí či nepřípustný (pozemní komunikace versus obytné prostory; areál průmyslového objektu versus obytná zóna apod.)

 


Protihlukový kryt

Tento typ zařízení je používám ve většině případů v interiérech dílen nebo výrobních hal a jeho úkolem je zabránit šíření nepříznivého hluku a snížit jeho hladina na povolenou mez. Zdrojem takovýchto nežádoucích zvukových aspektů bývají jakékoli stacionární stroje (větších rozměrů a výkonů) j- turbíny, motory, kompresory, ventilátory, vývěvy, čerpadla apod.